Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

INSCHRIJVINGEN

TWEEDE TOT ZESDE JAAR: vanaf 23 april 2019

EERSTE JAAR: sinds 16 maart 2019

De wetgever voorziet elke leerling van een recht op inschrijving in een school, weliswaar enkel na instemming met haar pedagogisch project en schoolreglement.

Het Sint-Jozefscollege behoort tot het LOP-gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle hieronder vermelde data en aantallen zijn bekend bij het LOP.

In het eerste jaar van de humaniora schrijven we voor volgend schooljaar max. 220 leerlingen in.

Vanaf maandag 4 februari 2019 tot en met vrijdag 15 maart 2019 kunnen zich reeds inschrijven:

  • de kinderen die reeds een (half-)broer of (half-)zus in de humaniora van het Sint-Jozefscollege hebben;
  • de kinderen van personeelsleden van de humaniora van het Sint-Jozefscollege.

Deze inschrijvingen gebeuren liefst na afspraak (tel.: 053/79.04.41) en gaan gepaard met een intakegesprek waarbij we tijd maken om elkaar beter te leren kennen en al uw vragen te beantwoorden omtrent de school. Daarbij peilen we naar uw verwachtingen en bespreken we opties, eventuele leerzorg, medische problemen.

Op de INFODAG van zondag 24 februari 2019 kunt u de school en het internaat bezoeken. Op die dag kunt u van 14.00 tot 18.00 u. kennismaken met leerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiders, onze infrastructuur bezoeken, enz.

Vanaf zaterdag 16 maart 2019 staan de inschrijvingen open voor iedereen. De inschrijvingen starten om 11.00 u. en zullen zich beperken tot het noteren van de contactgegevens en het ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Het intakegesprek kan best reeds vóór die datum gebeuren, uiteraard na afspraak (tel.: 053/79 04 41). U kunt een afspraak maken vanaf 8 januari. Indien het intakegesprek op de dag van de inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden, nodigen we de ouders uit voor een intakegesprek op een latere datum.

Wij herinneren er u aan dat ook ouders van leerlingen uit onze eigen lagere scholen tijdig het inschrijvingsformulier moeten komen ondertekenen en best ook op voorhand een afspraak maken voor een intakegesprek.

Het huidige inschrijvingsrecht – in voege sinds 1 september 2012 – wil de sociale mix bevorderen en voorziet in alle scholen binnen een LOP-gebied een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen.

Indicatorleerlingen zijn:

  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs;
  • kinderen uit gezinnen die vorig schooljaar recht hadden of dit schooljaar recht hebben op een schooltoelage. De ouder moet de toekenning van een schooltoelage aantonen
    – ofwel met een bewijs van de afdeling Studietoelagen dat het gezin recht heeft op een schooltoelage in het schooljaar 2017-2018 of 2018-2019;
    – ofwel met een rekeninguittreksel met bewijs van storting van de schooltoelage in het schooljaar 2017-2018 of 2018-2019.

In de humaniora van het Sint-Jozefscollege geldt deze voorrangsperiode van 16 maart 2019 tot 29 maart 2019.

Tot 29 maart zullen we tot maximum 44 indicatorleerlingen inschrijven en tot maximum 176 niet-indicatorleerlingen.

Eens deze maxima bereikt zijn, wordt de inschrijving van leerlingen die wensen in te schrijven, geregistreerd als een uitgestelde inschrijving, uiteraard in chronologische volgorde. Wanneer deze voorrangsperiode voorbij is, vanaf 1 april 2019, worden deze uitgestelde inschrijvingen omgezet in gerealiseerde inschrijvingen voor zover het maximumaantal van 220 leerlingen niet bereikt is.

Wanneer de maximumcapaciteit van 220 is bereikt, wordt de inschrijving niet gerealiseerd. Deze leerlingen worden in het inschrijvingsregister genoteerd in chronologische volgorde bij ‘niet gerealiseerde’ inschrijvingen. Plaatsen die nadien vrijkomen worden ingevuld door de niet gerealiseerde inschrijvingen, en dit alweer in chronologische volgorde.

Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart, de SIS-kaart of de ISI+-kaart van de leerling mee te brengen, en voor het intakegesprek, indien mogelijk, het laatste rapport.

Kandidaat internen kunnen voor het schooljaar 2019-2020 kennismaken met het internaat. Gelieve telefonisch contact op te nemen met de internaatsbeheerder, dhr. Rik Langelet, op het nummer 0478/20 74 55, of een e-mail te sturen naar internaat@sjcaalst.be .

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school (053/79 04 41).

Print Friendly, PDF & Email