Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding op het college

Leerlingen onderwijs verschaffen en leerlingen begeleiden zijn twee gebieden die op ons college niet naast maar door elkaar lopen. In die zin is onze begeleiding niet enkel remediërend (d.i. als er wat misloopt), maar ook, en misschien vooral, preventief. Bovendien houdt onze begeleiding – in de lijn van ons opvoedingsproject – steeds in het achterhoofd dat het de leerlingen moet leren om zelfstandig te functioneren.

Als we spreken over leerlingenbegeleiding, dan hebben we 3 aspecten voor ogen:

• de studiebegeleiding, wat o.a. studiemethodebegeleiding omvat evenals leren planmatig werken, leren structureren en synthetiseren en leren notities nemen;
• de socio-emotionele begeleiding, wat zowel de individuele ontwikkeling als het functioneren binnen de klasgroep en in de school inhoudt. Centraal hierbij staan die elementen die een weerslag hebben op studie en gedrag;
• de studiekeuzebegeleiding, d.i. de leerlingen bijstaan als ze een keuze tussen mogelijke studierichtingen moeten maken, na het eerste (voor de optie Latijn), tweede, vierde en zesde jaar.

In de begeleiding van onze leerlingen hanteren wij het drielijnenmodel. De kracht van dit model zit in de laagdrempeligheid ervan. De eerste lijn wordt immers gevormd door wie dagelijks met de leerlingen werkt, de leerkrachten en studiemeesters dus. Problemen die niet in de eerste lijn kunnen opgelost worden, worden behandeld in de tweede lijn, die bestaat uit de drie leerlingenbegeleiders die permanent op school aanwezig zijn om leerlingen op te vangen. De derde lijn ten slotte is de externe hulpverlening.

De eerste lijn

De eerste begeleider is natuurlijk de leerkracht. Hij of zij geeft studietips voor het vak, geeft feedback na evaluaties en helpt leerlingen met moeilijkheden voor het vak. Bovendien is elke leerkracht uiteraard niet alleen vanuit vakbekommernissen met de leerlingen bezig, maar ook vanuit de bekommernis om de leerling als persoon. Het behoeft geen betoog dat de leerkracht alsook de studiemeesters een onmisbare spil zijn in de leerlingenbegeleiding.

Een aparte plaats op dat gebied neemt de klastitularis in, omdat hij/zij bij uitstek niet alleen lesgebonden, maar ook lesoverstijgend met leerlingenbegeleiding bezig is. Hij of zij volgt de leerlingen van de klas van nabij op, centraliseert de eventuele problemen, overlegt met de vakcollega’s en voert gesprekken met de leerlingen. De klastitularis is ook de spil van de klassenraad, d.i. de vergadering van alle leerkrachten die in een klas lesgeven en die regelmatig samenkomen om de leerlingen te bespreken. De klastitularis bereidt deze vergaderingen voor, inventariseert de gemaakte afspraken, coördineert de opvolging en neemt eventueel contact op met de leerlingenbegeleiders, directie of ouders.

De tweede lijn

In de tweede lijn staan de drie leerlingenbegeleiders die met de pedagogisch adjunct-directeur dhr. Rob De Winter samenwerken om de leerlingenbegeleiding te ondersteunen en om leerlingen die een langer lopende begeleiding nodig hebben op te vangen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over faalangstbegeleiding, studiemethode of socio-emotionele problemen. Deze leerlingenbegeleiders zijn gedeeltelijk vrijgesteld van lessen en verzorgen een permanentie zodat er steeds een leerlingenbegeleider beschikbaar is. In principe nemen zij elk een deel van de leerlingen voor hun rekening. Wij maken hier een opsplitsing tussen de drie graden. De leerlingen kunnen uit eigen beweging bij de leerlingenbegeleiders aankloppen, maar ze worden ook naar hen doorverwezen door leerkrachten of ze worden uitgenodigd op vraag van de ouders. De leerlingenbegeleiders roepen ook op eigen initiatief leerlingen bij zich, op basis van zwakke rapportcijfers bijvoorbeeld. De leerlingenbegeleiders wonen tevens de klassenraden bij van de aan hen toegewezen jaren.

Wekelijks komen de leerlingenbegeleiders met de pedagogisch adjunct-directeur samen. Ze gaan na wie voor een gesprek uitgenodigd moet worden en bespreken de stand van zaken en een gemeenschappelijke strategie voor de leerlingen die ze begeleiden.

De derde lijn

Ook met de CLB-medewerker hebben onze leerlingenbegeleiders nauwe contacten. Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) is immers eveneens actief bezig met leerlingenbegeleiding, zowel op het vlak van studieproblemen als van socio-emotionele problemen. Bovendien is het CLB actief betrokken bij de studiekeuze van onze leerlingen. Als het CLB en het college onvoldoende antwoord vinden op de problemen van een leerling, dan verwijzen we door naar externe professionele hulpverlening (bv. het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, medische begeleiding …). In samenspraak met de ouders en de betrokken leerling zoeken we dan naar een geschikte instantie.

In de praktijk

In de praktijk

Bij wie kan je als leerling of ouder terecht? Tijdens de ouderavonden in september bieden wij een eerste mogelijkheid om met de klas- en vakleerkrachten te spreken. Het is de ideale gelegenheid om kennis te maken met de man of vrouw achter het vak. Mochten er bovendien tijdens het schooljaar problemen opduiken, dan is het raadzaam snel met de klas- of vakleerkracht contact op te nemen. Dit kan via de schoolagenda, via Smartschool of telefonisch.

In de tweede lijn kan men ook terecht bij de drie leerlingenbegeleiders, in casu mevrouw Fien Eeman (eerstes en tweedes), mevrouw Delphine Van Burm (derdes en vierdes) en mevrouw Els De Meerleer (vijfdes en zesdes). Ouders die een afspraak wensen, kunnen telefonisch contact opnemen via de school op het nummer 053 79 04 41.

Mevr. F. Eeman         Mevr. D. Van Burm      Mevr. E. De Meerleer
1ste en 2de jaar                3de en 4de jaar                5de en 6de jaar

Mevr. I. Lamin, die als contactpersoon van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) toegewezen is aan onze school, komt na afspraak naar het college om leerlingen, leerkrachten en ouders te horen of te bevragen.

Brede basiszorg op het college

We vinden het als school belangrijk dat leerlingen goed ondersteund worden bij hun leerproces. Daarom hebben we een aantal zorgmaatregelen uitgewerkt waarvan we menen dat ze al onze leerlingen ten goede komen, de zogenaamde ‘brede basiszorg’. Het betreft concrete maatregelen met een directe impact op het school- en klasgebeuren. Ze situeren zich in uiteenlopende domeinen zoals studiekeuzebegeleiding, organisatie van de leeromgeving, kennismaking met de school, evaluatie … Zo willen we voor alle leerlingen een krachtige onderwijsomgeving scheppen die optimale leerkansen biedt.

De school leren kennen

 • Tijdens de infodag staan de deuren van de school voor je open.
 • Je kan voor de start van het schooljaar een rondleiding vragen in de school.
 • Je krijgt bij het begin van het schooljaar een schoolreglement met de regels die gelden voor alle leerlingen.
 • Tijdens de onthaaldagen in het eerste jaar krijg je de kans om de school beter te leren kennen.
 • Via ons informatieblad Focus blijf je op de hoogte van het schoolleven in al zijn facetten. Focus kan je ook lezen op de website van de school.

Studeren op school

 • Je kan op school terecht om te studeren of om taken te maken. Dit kan ’s ochtends voor het begin van de lessen, tijdens de middagpauze en na 16 uur. Voor taken op computer kan je op vaste tijdstippen terecht in de pc-klas.

Algemene ondersteuning

 • Je kan steeds terecht bij je leerkrachten, de leerlingenbegeleider, de prefectuur of de directie wanneer je om het even welk probleem hebt. Ook de medewerkers van het CLB staan klaar om jou te helpen. Op donderdag en vrijdag kan je terecht bij de leerlingen van het WHY-team voor een luisterend oor of een deugddoend gesprek.
 • In het eerste jaar kan je met je vragen terecht bij een peter of meter uit het laatste jaar.
 • Als je dringend je ouders wil bereiken, kan je daarvoor terecht op de prefectuur.
 • Als je op school onwel wordt, kan je terecht op de prefectuur.

Organisatie in de klas

 • Je leerkrachten hebben oog voor de organisatie van je werkruimte in de klas.
 • Bijna elke klas heeft een eigen lokaal. We voorzien voor jou een vakje in de klas om er je boeken e.d.  in op te bergen. Zit je -uitzonderlijk- toch in een loopklas, dan heb je voorrang bij de verdeling van de lockers.

Leren Leren

 • Tijdens de eerste les van het schooljaar word je op de hoogte gebracht van de concrete afspraken voor elk vak.
 • In alle jaren krijg je gaandeweg studietips die je zullen helpen om de leerstof op een efficiënte manier te verwerken.
 • In het eerste jaar gebruiken je leerkrachten het bord om je te helpen je agenda volledig in te vullen.
 • Via de agenda van Smartschool kan je telkens nagaan wat de lesinhouden waren op een bepaalde dag.

Evaluatie

 • Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van het tijdstip van een toets of de deadline voor een taak. Ook de inhoud ervan wordt tijdig meegedeeld. Communicatie over opdrachten en toetsen gebeurt in eerste instantie in de klas tijdens de les. Let wel : toetsen over de leerstof van de vorige les worden niet altijd aangekondigd.
 • Je leerkrachten zorgen voor een zo goed mogelijke spreiding van grote opdrachten.
 • Je verneemt tijdig van je leerkracht welke leerstof je precies moet studeren voor een proefwerk.
 • Voorgedrukte toetsen en proefwerken zijn opgesteld in een duidelijk leesbaar en voldoende groot lettertype.
 • Bij het begin van een toets krijg je de kans om vragen te stellen over de opgave.
 • Ook in niet-taalvakken duidt de leerkracht de woorden aan die je fout hebt gespeld.
 • Je leerkracht zorgt ervoor dat je beschikt over de correcte oplossing van gemaakte toetsen en taken.
 • In de week voor de proefwerken krijg je geen taken of toetsen meer.
 • Via de rapportmodule van Smartschool kan je je cijfers voor de verschillende vakken nauwgezet opvolgen. Zo krijg je ook zicht op je evolutie voor een bepaald vak.
 • Via de agenda, het rapport, de rapportmodule van Smartschool en de oudercontacten houden we je ouders op de hoogte van je resultaten, je studiehouding en je gedrag.
 • Je kan steeds vragen naar feedback over proefwerken.

Remediëring

 • Als je voor een vak mindere resultaten behaalt ondanks je inzet, zal de leerkracht met jou afspraken maken (bv. studietips, een studieschrift, extra oefeningen, extra uitleg…).
 • Als je rapportcijfers in het algemeen niet goed waren, kan je een uitnodiging krijgen om bij de leerlingenbegeleider langs te gaan. Daar krijg je hulp bij planning, studiemethode,…
 • Als je voor een vak een waarschuwing meedraagt, krijg je een remediëringsaanbod (bv. studietips, een studieschrift, extra oefeningen,…).
 • Als je anderstalig bent en je kennis van het Nederlands is onvoldoende, volg je de lessen NT2 op school.
 • Als blijkt uit de taalscreening van het eerste jaar dat je moeite hebt met begrijpend lezen, volg je de extra lessen die de school voor jou organiseert.
 • Na afspraak met je leerkracht L.O. kan je extra zwemlessen krijgen.
 • Als je gedurende langere tijd extra lessen nodig hebt, bv. wegens een lange afwezigheid, nemen je ouders contact op met de adjunct-directeur.

Studiekeuze

 • Je wordt begeleid bij het maken van een juiste studiekeuze. In het tweede, vierde en zesde jaar gebruik je daarvoor een studiekeuzedossier en krijg je een uiteenzetting in de klas. De school organiseert ook ouderavonden rond studiekeuze.
 • Op het einde van het schooljaar geven je leerkrachten soms ook een advies voor het volgende schooljaar. Dat advies krijg je altijd na het eerste jaar Latijn, bij de overgang naar een volgende graad of in geval van een A-attest met beperkingen, een B- of C-attest.
 • Als je wil deelnemen aan het toegangsexamen (tand)arts, kan je extra lessen volgen die daarop voorbereiden.

Verhoogde zorg op het college

Al jaren voert het college via haar leerlingenbegeleiding een actief beleid i.v.m. leer- en ontwikkelingsstoornissen.
Leerlingen die het wat moeilijker hebben als gevolg van bv. dyslexie, ADHD, hoogbegaafdheid … kunnen rekenen op extra aandacht en begeleiding.
We vragen ouders hun opmerkingen mee te delen i.v.m. lopende begeleidingsplannen. Zij nemen hiervoor contact op met de pedagogisch adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.

Remediëring

Alle leerkrachten wiskunde van het eerste jaar organiseren wekelijks een vast remediëringsmoment voor hun eigen leerlingen. Elke leerkracht zal zelf bepalen tijdens welke middagpauze dit remediëringsmoment plaatsvindt.
Leerlingen die een zekere achterstand hebben opgelopen bv. wegens ziekte, of die graag de leerstof nog eens doornemen of inoefenen met de leerkracht wiskunde, adviseren we aan dit remediëringsmoment deel te nemen.

Medische gegevens

Door de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is het scholen niet toegestaan om preventief medische gegevens van leerlingen op te slaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de ouders. Als ouders wensen dat directie en/of leerkrachten op de hoogte zijn van specifieke medische informatie die ons nog niet gecommuniceerd werd bij de inschrijving, dan vragen we hen die schriftelijk mede te delen t.a.v. dhr. R. De Winter. Dit impliceert dat de school deze informatie mag bijhouden.

image_pdfimage_print
Scroll naar boven