Examens

1. Roosters examens / syntheseproeven

2. Je voorbereiden op je syntheseproeven of examens

Ongeveer twee weken voor de examens

 • Je begint je vakken grondig te herhalen. Natuurlijk maak je een planning op! Daarbij moet je rekening houden met je dagelijkse lessen en met je andere activiteiten. Staan die buitenschoolse activiteiten je werk in de weg, dan moeten ze (tijdelijk) wijken!
 • Probeer elk vak minstens één keer helemaal door te nemen. Gewoon lezen van de stof heeft weinig zin, je moet er echt mee bezig zijn. Gebruik ev. een werkschrift met schema’s, spinnenwebben, vragen …
 • Begin met de vakken waarvoor je eerst examen hebt en wat je moeilijk vindt en werk zo systematisch verder af.
 • Hou rekening met volgende vragen:
  • Welke leerstof moet ik kennen en wat moet ik ermee kunnen?
  • Heb ik alles geleerd? Niets vergeten?
  • Moet ik nog uitleg vragen?
  • Zijn mijn aantekeningen volledig?
  • Kan ik iets leren uit mijn fouten in toetsen en huistaken?

De dag voor het examen

 • Maak eerst een werkschema op. Studeertijd, ontspanning, eten e.d. moeten erin voorkomen.
 • Verdeel je leerstof over de beschikbare tijd, zodat je op het einde niet in tijdnood komt!
 • Voorzie ruim de tijd om jezelf te controleren en een laatste keer te herhalen.
 • Denk eraan: niet langer dan 30 à 40 minuten geheugenwerk.
 • Blijf niet lang bezig met dezelfde leerstof. Het is beter eerst twintig minuten aan iets te werken en later nog eens tien minuten, dan in één ruk door dertig minuten.
 • Neem tijd voor ontspanning, maar ga niet voor TV of computer zitten. Tank wat zuurstof bij door te bewegen!
 • Eet gezond, zodat je over voldoende energie beschikt.
 • Ga niet te laat slapen.

De ochtend voor het examen.

 • Sta een half uurtje eerder op dan normaal, zodat je de moeilijkste leerstof nog eens kunt herhalen. Kom er wel voor uit je bed, anders blijft je lichaam ingesteld op nietsdoen!
 • Neem eerst een degelijk ontbijt.
 • Controleer of je al je materiaal bij je hebt: schrijfgerei, eventueel woordenboek, meetlat, rekenmachine …
 • Stel jezelf gerust: je hebt goed gewerkt en nu ga je daarvan de vruchten plukken.

Examens afleggen

 • Als je erg zenuwachtig bent, doe je eerst wat ontspanningsoefeningen. Vertrouw erop dat de leerkracht niet op de loer ligt om uit te vissen wat je niet kent. Hij wil je de kans geven te laten zien wat je wel kent! En dat is zeker al heel wat!
 • Als je je examenbladen krijgt, overloop je vluchtig alle vragen, zodat je een beetje zicht op de zaak krijgt. Los dan alle vragen één voor één op.
 • Als je het antwoord op een vraag niet onmiddellijk weet, ga je verder naar een vraag waarop je het antwoord wel weet. De onbeantwoorde vragen neem je opnieuw door aan het einde. Meestal kan je toch iets opschrijven. Blijf je twijfelen, noteer dan op een kladblad waar je bij die vraag aan denkt en je zal merken dat het ene woord het andere oproept. Schrijf in elk geval iets op!
 • Lees de vragen heel aandachtig. Wat wordt er precies gevraagd: verklaren, vergelijken, beschrijven, tekenen,…? Bestaat de vraag uit één deel of meerdere?
 • Schrijf duidelijk en net.
 • Vertrouw niet alleen op je geheugen, maar ook op je gezond verstand.
 • Voor je afgeeft, controleer je of alle vragen beantwoord zijn. Lees na en schenk aandacht aan inhoud en vorm.

F. Eeman, H. Landsheere en A. Eemans, leerlingenbegeleiders
I. Lamin, CLB-medewerker

3. Afspraken syntheseproeven en examens

Uit het schoolreglement

Naar aanleiding van de proefwerken citeren we een artikel uit het collegereglement (4.1.3): “Wij vragen de ouders erop te letten dat hun zoon/dochter niet te vroeg van huis weggaat om op straat rond te hangen of cafés te bezoeken. Wij verwachten eveneens dat zij het uur van thuiskomst zouden controleren. De verzekering dekt enkel ongevallen op de normale weg tussen huis en school en binnen de normale tijd om die te volgen.”

Eerlijkheid

Mogen wij er nogmaals de nadruk op leggen dat, geheel in de geest van onze opvoeding, de eerlijkheid bij examens en overhoringen voor ons een zaak van wezenlijk belang is? Het gaat immers, meer dan over de feiten zelf, over de mentaliteit die eraan ten grondslag ligt. Bedrog is bedrog, ook als men niet betrapt wordt. Ter gelegenheid van de proefwerkenperiode willen we graag nog enkele afspraken op een rijtje zetten:

 • Indien je tijdens een syntheseproef bedrog pleegt, verlies je – na overleg in de klassenraad – al de daarvoor te behalen punten bij de berekening van het totaal van het vak en bijgevolg van het algemeen totaal. Bovendien wordt jou een naar verhouding ernstige straf opgelegd, eventueel ook een nieuwe proef. (Regl. § 3.7.2.). Je moet ook de verdenking van te willen spieken vermijden.
 • Enkel het examen, schrijfgerei en eventueel een rekenmachine (enkel toegestaan mits uitdrukkelijk akkoord van de vakleraar – aangeduid op de examenenveloppe) zijn toegelaten op de tafel. Pennenzakken en plastic zakjes mogen enkel op tafel liggen als ze doorzichtig zijn.
 • Boekentassen worden ofwel vooraan ofwel achteraan in de klas geplaatst en niet naast je bank.
 • Jassen hang je aan de kapstokken buiten het examenlokaal (niet aan je stoel).
 • Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die in je boekentas of in je locker.
 • Gsm en smartwatch: je gsm moet volledig uitgeschakeld zijn en hij mag niet in je broekzak zitten. We bevelen aan om je gsm (uitgeschakeld) in je boekentas of in je locker op te bergen. Smartwatches zijn tijdens de examenperiode verboden op het college. Alle polshorloges worden voor de start van het examen hoe dan ook uitgedaan en in de boekentas bewaard.
 • Bij het beëindigen van het proefwerk geef je al het gekregen papier, bedrukt, beschreven of niet, af.

Afwezigheden tijdens de examenreeks

 • Indien je tijdens de proefwerkperiode afwezig bent, heb je steeds (ook voor 1 dag) een doktersattest nodig.
 • Wie de dag vóór een syntheseproef ongewettigd afwezig was, kan aan de eerstvolgende syntheseproef niet deelnemen.

Praktische schikkingen voor de eerste graad

SYNTHESEPROEVEN:

 • De syntheseproeven voor het eerste en het tweede jaar worden gehouden tijdens de lesuren van de voormiddag.
  • ma 14/06: start syntheseproeven voor de leerlingen van 1LA – 2GRLA – 2LA (vrijdag 11 juni les tot 16.00 u.)
  • di 15/06: start syntheseproeven voor de leerlingen van 1MTW – 2MTW – 2SP (maandag 14 juni les tot 12.05 u.)
 • Elke klas/deelklas heeft schriftelijke syntheseproef in het eigen klaslokaal. Je voorziet zelf een lege stevige ringmap die gedurende de hele proefwerkenperiode in de klas blijft.
 • Als je syntheseproef begint om 8.30 u., ben je uiterlijk om 8.25 u. op het college. Bij het belsignaal verzamel je in je klasrij. Je geeft ten vroegste af om 9.30 u. en je blijft tot 10.10 u. in het examenlokaal.
 • Als je syntheseproef begint om 10.25 u., ben je uiterlijk om 10.20 u. op het college. Je kan de school betreden vanaf 10.00 u. Om 10.25 u. verzamel je in je klasrij. Je mag ten vroegste afgeven om 11.25 u.
  Je kon ervoor kiezen om het 1ste en het 2de lesuur naar de stille studie te komen in het eigen klaslokaal. Hiervoor vul je vóór 8 juni de enquête in via Smartschool. Je bent dan uiterlijk om 8.25 u. op het college en blijft gedurende de volledige twee lesuren in de studie.
 • Je blijft minstens tot 11.45 u. in het lokaal, ook al ben je vroeger klaar met je proef. Breng wat studiemateriaal mee voor de dag nadien.
 • Niemand betreedt het klassengebouw vóór het begin van de syntheseproef.
 • Raadpleeg iedere dag het officiële proefwerkenrooster voor het vak en het uur van de volgende dag (website/nieuwsbrief/ad valvas rechtover de prefectuur).

NAMIDDAGSTUDIE:

Vanaf maandag 14 juni tot en met dinsdag 22 juni kunnen de niet-internen in de namiddag ofwel thuis ofwel op het college studeren. In dat laatste geval vragen wij om vóór 8  juni de daartoe voorziene enquête in te vullen (zie Smartschool) om aan te geven dat de leerling op het college blijft studeren. Op woensdag 23 juni gaan alle leerlingen naar huis om 12.00 u.

 • Afspraken:
  • Als je in de namiddagstudie blijft, mag je tijdens de pauzes het college niet verlaten.
  • Externen begeven zich om geen enkele reden naar het  internaat tijdens de proefwerkenperiode.

FIETSEN:

 • De gehele duurtijd van de proeven worden de fietsen in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus gezet. Doe je fiets op slot! Enkel leerlingen die in de namiddag- en/of avondstudie blijven, kunnen hun fiets plaatsen in de fietsenstalling aan de dienstingang (achter de ijzeren poort rechtover de Sint-Martinuskerk).
 • Uurregeling:
  • De fietsenstalling is open van 7.45 u. tot 8.30 u. aan het begin van de schooldag.
  • Voor wie enkel examen heeft met startuur 10.25 u., zal de fietsenstalling geopend zijn van 10.00 u. tot 10.20 u.
  • De fietsenstalling gaat opnieuw open om 11.45 u. en sluit om 12.15 u.

Praktische schikkingen voor de tweede en derde graad

EXAMENS:

 • Data van de examens:
  • voor derdes van vrijdag 11 juni tot en met woensdag 23 juni (donderdag 10 juni les tot 12.05 u.)
  • voor vierdes, vijfdes en zesdes van donderdag 10 juni tot en met woensdag 23 juni. (woensdag 9 juni les tot 12.05 u. Het 5de lesuur valt weg.)
 • Elke klas/deelklas heeft schriftelijke syntheseproef in het eigen klaslokaal. Voor loopklassen zal het examenlokaal via de klastitularis meegedeeld worden. Het overzicht van de lokalen voor de mondelinge examens zal via Smartschool verdeeld worden. Je voorziet zelf een lege stevige ringmap die gedurende de hele proefwerkenperiode in de klas blijft.
 • Aanvangsuren proefwerk:
  • Als je examen begint om 8.30 u., ben je uiterlijk om 8.25 u. op het college. Bij het belsignaal verzamel je in je klasrij. Je geeft ten vroegste af om 9.30 u. Wie om 10.25 u. een tweede examen heeft, verlaat het college niet.
  • Als je examen begint om 9.20 u., ben je uiterlijk om 9.15 u. op het college. Je kan de school betreden vanaf 9.00 u. Om 9.20 u. verzamel je in je klasrij. Je geeft ten vroegste af om 10.20 u.
  • Als je examen begint om 10.25 u., ben je uiterlijk om 10.20 u. op het college. Je kan de school betreden vanaf 10.00 u. Om 10.25 u. verzamel je in je klasrij. Je geeft ten vroegste af om 11.25 u.
 • Raadpleeg iedere dag het officiële proefwerkenrooster voor het vak en het uur van de volgende dag (website/nieuwsbrief/ad valvas rechtover de prefectuur).
 • Voor mondelinge proeven komt ieder op zijn/haar afgesproken uur in de voor- of namiddag.
 • Niemand betreedt het klassengebouw vóór het begin van het examen.
 • Wanneer de leerlingen klaar zijn met hun proefwerk verlaten zij het college en gaan ze naar huis. Wie al te lang op bus of trein moet wachten, kan op de speelplaats terecht. Tussen twee examens op dezelfde voormiddag mogen de leerlingen in geen geval het college verlaten.

OCHTENDSTUDIE:

Voor de leerlingen van de tweede graad is er ‘s morgens in de projectieklas studie voorzien. Leerlingen die pas om 10.25 u. examen hebben en niet thuis kunnen blijven tot het begin van dit examen, zijn verplicht naar deze studie te komen vanaf 08.25 u. Wie hiervan gebruik wil maken, laat dat weten via de enquête (Smartschool) vóór 8 juni.

NAMIDDAGSTUDIE VOOR NIET-INTERNEN:

Vanaf donderdag 10 juni voor de vierde-, vijfde- en zesdejaars en vanaf vrijdag 10 juni voor de derdejaars is er de mogelijkheid om tot en met dinsdag 22 juni in de namiddag op het college te studeren. Wie op het college blijft studeren, vragen wij om voor 8 juni de daartoe voorziene enquête in te vullen (zie Smartschool).

 • Afspraken:
  • Als je in de namiddagstudie blijft, mag je tijdens de pauzes het college niet verlaten.
  • Externen begeven zich om geen enkele reden naar het  internaat tijdens de proefwerkenperiode.

FIETSEN:

De gehele duurtijd van de proeven worden de fietsen op de grote speelplaats gezet. Doe je fiets op slot!
Tot 8.25 u. kan je via de rolpoort in de Louis D’Haeseleerstraat de speelplaats betreden met je fiets aan de hand. Wie later op school aankomt met de fiets komt binnen langs de leerlingeningang (Pontstraat nr. 11).

4. Middagmaal tijdens de examens

De leerlingen die nog les dienen te volgen, kunnen een broodje bestellen tot en met 11 juni.
De leerlingen die op school blijven studeren, brengen hun eigen lunchpakket mee. Zij verzamelen om 12.05 u. aan de ingang van gebouw ’37 op de grote speelplaats.
Bij goed weer nuttigen zij de maaltijd buiten. Bij slecht weer kunnen zij terecht in de kwartenrefter vanaf 12.15 u.

image_pdfimage_print
Scroll naar top