Examens juni 2022

1. Roosters examens / syntheseproeven

2. Studietips

JE VOORBEREIDEN OP DE EXAMEN OF SYNTHESEPROEVEN VAN JUNI

Twee weken voor de examens 

 • Je begint je vakken grondig te herhalen. Natuurlijk maak je een “planning” op! Daarbij moet je rekening houden met je dagelijkse lessen en met je andere activiteiten. Staan die buitenschoolse activiteiten je werk in de weg, dan moeten ze (tijdelijk) wijken! 
 • Probeer elk vak minstens één keer helemaal door te nemen. Gewoon lezen van de stof heeft weinig zin, je moet er echt mee bezig zijn. Gebruik ev. een werkschrift met schema’s, mindmaps, vragen … 
 • Begin met de vakken waarvoor je eerst examen hebt en wat je moeilijk vindt en werk zo systematisch verder af. 
 • Hou rekening met volgende vragen: 
  • Welke leerstof moet ik kennen en wat moet ik ermee kunnen? 
  • Heb ik alles geleerd? Niets vergeten? 
  • Moet ik nog uitleg vragen? 
  • Kan ik iets leren uit mijn fouten in toetsen en huistaken? 

De dag voor het examen 

 • Maak eerst een werkschema op. Studeertijd, ontspanning, eten e.d. moeten erin voorkomen. 
 • Verdeel je leerstof over de beschikbare tijd, zodat je op het einde niet in tijdnood komt! 
 • Voorzie ruim de tijd om jezelf te controleren en een laatste keer te herhalen. 
 • Denk eraan: niet langer dan 30 à 40 minuten ononderbroken “geheugenwerk”.  
 • Neem tijd voor ontspanning, maar ga niet voor TV of computer zitten. Tank wat zuurstof bij door te bewegen! 
 • Eet gezond, zodat je over voldoende energie beschikt. 
 • Ga niet te laat slapen. 

De ochtend voor het examen

 • Sta een half uurtje eerder op dan normaal, zodat je de moeilijkste leerstof nog eens kunt herhalen. Kom er wel voor uit je bed, anders blijft je lichaam ingesteld op nietsdoen! 
 • Neem eerst een degelijk ontbijt. 
 • Controleer of je al je materiaal bij je hebt: schrijfgerei, eventueel woordenboek, meetlat, rekenmachine … 
 • Stel jezelf gerust: je hebt goed gewerkt en nu ga je daarvan de vruchten plukken. 

EXAMENS AFLEGGEN

 • Als je erg zenuwachtig bent, doe je eerst wat ontspanningsoefeningen. Vertrouw erop dat de leerkracht niet op de loer ligt om uit te vissen wat je niet kent. Hij wil je de kans geven te laten zien wat je wel kent! En dat is zeker al heel wat! 
 • Als je je examenbladen krijgt, overloop je vluchtig alle vragen, zodat je een beetje zicht op de zaak krijgt. Los dan alle vragen één voor één op.  
 • Als je het antwoord op een vraag niet onmiddellijk weet, ga je verder naar een vraag waarop je het antwoord wel weet. De onbeantwoorde vragen neem je opnieuw door aan het einde. Meestal kan je toch iets opschrijven. Blijf je twijfelen, noteer dan op een kladblad waar je bij die vraag aan denkt en je zal merken dat het ene woord het andere oproept. Schrijf in elk geval iets op! 
 • Lees de vragen heel aandachtig. Wat wordt er precies gevraagd: verklaren, vergelijken, beschrijven, tekenen …? Bestaat de vraag uit één deel of meerdere?  
 • Schrijf duidelijk en net. 
 • Vertrouw niet alleen op je geheugen, maar ook op je gezond verstand. 
 • Voor je indient, controleer je of alle vragen beantwoord zijn. Lees na en schenk aandacht aan inhoud en vorm.  

F. Eeman, H. Landsheere en E. De Meerleer, leerlingenbegeleiders
I. Lamin, CLB-medewerker

3. Afspraken syntheseproeven en examens

Uit het schoolreglement

Naar aanleiding van de proefwerken citeren we een artikel uit het collegereglement (4.1.3): “Wij vragen de ouders erop te letten dat hun zoon/dochter niet te vroeg van huis weggaat om op straat rond te hangen of cafés te bezoeken. Wij verwachten eveneens dat zij het uur van thuiskomst zouden controleren. De verzekering dekt enkel ongevallen op de normale weg tussen huis en school en binnen de normale tijd om die te volgen.”

Eerlijkheid

Mogen wij er nogmaals de nadruk op leggen dat, geheel in de geest van onze opvoeding, de eerlijkheid bij examens en overhoringen voor ons een zaak van wezenlijk belang is? Het gaat immers, meer dan over de feiten zelf, over de mentaliteit die eraan ten grondslag ligt. Bedrog is bedrog, ook als men niet betrapt wordt. Ter gelegenheid van de proefwerkenperiode willen we graag nog enkele afspraken op een rijtje zetten:

 • Indien je tijdens een syntheseproef bedrog pleegt, verlies je – na overleg in de klassenraad – al de daarvoor te behalen punten bij de berekening van het totaal van het vak en bijgevolg van het algemeen totaal. Bovendien wordt jou een naar verhouding ernstige straf opgelegd, eventueel ook een nieuwe proef. (Regl. § 3.7.2.). Je moet ook de verdenking van te willen spieken vermijden.
 • Enkel het examen, schrijfgerei en eventueel een rekenmachine (enkel toegestaan mits uitdrukkelijk akkoord van de vakleraar – aangeduid op de examenenveloppe) zijn toegelaten op de tafel. Pennenzakken en plastic zakjes mogen enkel op tafel liggen als ze doorzichtig zijn.
 • Boekentassen worden ofwel vooraan ofwel achteraan in de klas geplaatst en niet naast je bank.
 • Jassen hang je aan de kapstokken buiten het examenlokaal (niet aan je stoel).
 • Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die in je boekentas of in je locker.
 • Gsm en smartwatch: je gsm moet volledig uitgeschakeld zijn en hij mag niet in je broekzak zitten. We bevelen aan om je gsm (uitgeschakeld) in je boekentas of in je locker op te bergen. Smartwatches zijn tijdens de examenperiode verboden op het college. Alle polshorloges worden voor de start van het examen hoe dan ook uitgedaan en in de boekentas bewaard.
 • Bij het beëindigen van het proefwerk geef je al het gekregen papier, bedrukt, beschreven of niet, af.

Afwezigheden tijdens de examenreeks

 • Indien je tijdens de proefwerkperiode afwezig bent, heb je steeds (ook voor 1 dag) een doktersattest nodig.
 • Wie de dag vóór een syntheseproef ongewettigd afwezig was, kan aan de eerstvolgende syntheseproef niet deelnemen.

Praktische schikkingen eerste graad

SYNTHESEPROEVEN:

Voor de leerlingen van 1 Latijn, 2 Latijn en 2 Grieks-Latijn loopt de proefwerkenperiode van dinsdag 14 juni tot en met donderdag 23 juni.
Voor de leerlingen van 1 MTW, 2 MTW en 2 Sport loopt de proefwerkenperiode van woensdag 15 juni tot en met donderdag 23 juni.

De syntheseproeven worden gehouden tijdens de lesuren van de voormiddag. De twee periodes voor de proefwerken kunnen zijn: 8.25 u. – 10.10 u. en 10.25 u. – 12.05 u. Tussen de twee periodes mogen de leerlingen het college niet verlaten.

Wanneer er tijdens de eerste periode geen syntheseproef gepland is, is er facultatieve studie voorzien voor de ingeschreven leerlingen. Leerlingen die niet ingeschreven zijn in de facultatieve studie komen ten vroegste tegen 10.00 u. naar school. Zij kunnen terecht op de grote speelplaats om geen hinder te veroorzaken voor de examenlokalen die uitgeven op de kleine speelplaats.
De leerlingen brengen ook studiemateriaal mee voor de volgende examendag.

 • Op de eerste dag van de syntheseproefperiode breng je een lege kaft met harde flappen mee om op de bank te plaatsen. Deze kaft blijft in de klas tot het einde van de syntheseproefperiode.
 • Elke klas/deelklas heeft schriftelijke syntheseproef in het eigen klaslokaal.
 • Niemand betreedt het klassengebouw vóór het begin van de syntheseproef.
 • Wie mag wanneer zijn examen afgeven:
  – Wanneer de syntheseproef start om 8.25 u. mag er ten vroegste afgegeven worden om 9.30 u. Leerlingen van de eerste graad blijven tot 10.10 u. in het klaslokaal.
  – Wanneer de syntheseproef start om 10.25 u. mag er ten vroegste afgegeven worden om 11.25 u. Leerlingen van de eerste graad mogen het lokaal verlaten om 11.45 u.
 • Wanneer je klaar bent met het proefwerk, verlaat je het college onmiddellijk en ga je naar huis. Wie al te lang op bus of trein moet wachten, kan uitsluitend op de grote speelplaats terecht.
 • Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die in je boekentas of in je locker.
 • Raadpleeg iedere dag het officiële proefwerkenrooster voor het vak en het uur van de volgende dag (website/nieuwsbrief/scherm aan de prefectuur).
 • Externen begeven zich om geen enkele reden naar het internaat tijdens de proefwerkenperiode. Alle leerlingen (ook de internen) houden zich aan het schoolreglement en gebruiken hun smartphone dus NIET op de speelplaats.

STUDEREN OP SCHOOL:

Stille ochtendstudie

Je kon ervoor kiezen (mits bericht aan dhr. De Winter) om het 1ste en het 2de lesuur naar de stille studie te komen in het eigen klaslokaal. Je bent dan uiterlijk om 8.25 u. op het college en blijft gedurende de volledige twee lesuren in de studie. De lokaalverdeling voor de studie vinden jullie hieronder terug:

De lokalen werden verdeeld op basis van de ingeschreven leerlingen. Leerlingen die niet ingeschreven zijn en toch naar de studie komen gaan niet rechtstreeks naar de klas maar melden zich om 8.30 u. eerst aan aan het onthaal.

Namiddagstudie

Op de dagen waarop de leerlingen syntheseproeven/examens hebben, kunnen de niet-internen in de namiddag ofwel thuis studeren, ofwel op het college.

 • Voor de leerlingen van 1LA, 2LA en 2GRLA kan dit vanaf maandagnamiddag 13 juni 2022.
 • Voor de leerlingen van 1MTW, 2MTW en 2SP kan dit vanaf dinsdagmiddag 14 juni 2022.

Voor wie op het college blijft, is er eerst middagpauze tot 13.00 u. en daarna studie tot 16.00 u. met een onderbreking tussen 14.30 u. en 15.00 u. Combinatie met de avondstudie blijft mogelijk. Ouders van niet-internen die wensen dat hun zoon/dochter tijdens die namiddagen op het college studeert, vullen daartoe de Smartschoolenquête in vóór vrijdag 3 juni. De link wordt u in de loop van de volgende weken doorgestuurd via een Smartschoolbericht.

 • Leerlingen die op het college blijven voor de namiddagstudie, voorzien zelf in hun lunchpakket. Tijdens de middagpauze kan het lunchpakket genuttigd worden in de warme refter.
 • Ten laatste om 13.00 u. melden de leerlingen die deelnemen aan de middagstudie zich aan het studielokaal.
  • kwartenrefter: internen 1ste en 2de graad
  • Pater Taeymanszaal: externen (alle graden) die in de studie blijven tot 16.00 u.
  • Ponderosa: externen (alle graden) die in de studie blijven NA 16.00 u. tot uiterlijk 18.00 u.
 • Deze leerlingen plaatsen hun fiets in het fietsenrek op de binnenkoer aan de dienstingang (zie supra).

FIETSEN:

 • Je plaats jouw fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus. Deze zal gedurende de proefwerkperiode geopend zijn van 7.45 u. tot 12.20 u.
 • Belangrijk: ook in de fietsenstalling doe je jouw fiets op slot!
 • Wie zich inschreef voor de namiddagstudie, plaatst zijn/haar fiets in het fietsenrek op de binnenkoer aan de dienstingang (aluminium poort ter hoogte van de Sint-Martinuskerk).

SPEELPLAATS:

 • Wanneer je klaar bent met een examen en je krijgt de toestemming van de toezichthoudende leerkracht om naar de speelplaats te gaan, dan blijf je niet in de gangen rondhangen: je begeeft je meteen naar de grote speelplaats.
 • Balspelen zijn verboden tijdens de examens, dit om geluidsoverlast voor de leerlingen die nog examens hebben te vermijden.

Praktische schikkingen voor de tweede graad

Voor de leerlingen van het 3de jaar loopt de proefwerkenperiode van maandag 13 juni tot en met donderdag 23 juni 2022.
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar starten reeds vóór het weekend. Hun proefwerkenperiode ligt van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 23 juni 2022.

EXAMENS:

 • Op de eerste dag van de examenperiode breng je een lege kaft met harde flappen mee om op de bank te plaatsen. Deze kaft blijft in de klas tot het einde van de examenperiode.
 • Elke klas/deelklas heeft schriftelijk proefwerk in het eigen klaslokaal.
 • Raadpleeg iedere dag de officiële examenroosters voor vak en uur van de volgende dag (website/nieuwsbrief/scherm aan de prefectuur).
 • Om de rust van leerlingen die al met een examen bezig zijn niet te verstoren, betreed je het klassengebouw NIET vóór het begin van het examen.
 • Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die in je locker.
 • Het aanvangsuur van het proefwerk kan 08.25 u., 09.20 u. of 10.25 u. zijn. Wie mag wanneer afgeven.
  – Wie om 08.30 u. voor 1 examen (van 4 lesuren) begint, blijft minstens tot 11.15 u.
  – Wie 2 examens/examendelen heeft, blijft voor het eerste examen minstens tot 9.30 u. en ten laatste tot 10.10 u. Men herbegint om 10.25 u. tot minstens 11.25 u. en eindigt ten laatste om 12.05 u. (ook op woensdag).
  – Wie om 9.20 u. begint, blijft minstens tot 11.15 u.
  – Wie om 10.25 u. begint, blijft minstens tot 11.25 u. en eindigt ten laatste om 12.05 u. (ook op woensdag).

Het is dus mogelijk dat de leerlingen in de klas naast jou langer of korter werken dan jijzelf. Het uur van afgeven en doorgaan hangt af van het starttijdstip, de duur van jouw examen(s) en het aantal examens op die dag. Je respecteert te allen tijde de instructies van de toezichthoudende leerkracht en gaat niet in discussie over het tijdstip van doorgaan.

 • Je bent steeds uiterlijk 10 minuten voor de start van het proefwerk aanwezig op het college. Bij het belsignaal om 8.25 u., 9.20 u. of 10.25 u. gaat elke leerling naar zijn/haar klas.
 • De leerlingen die ingeschreven zijn voor de ochtendstudie (8.30 u. – 10.10 u.) begeven zich om 8.30 u. naar het studielokaal. Zij blijven studeren in het lokaal tot aan de start van hun proefwerk. Check de communicatie van mevr. Lippens en het scherm aan de prefectuur voor het exacte studielokaal waar je terecht kan.
 • Tussen twee proefwerkdelen mag je de school niet verlaten. Wanneer je klaar bent met het proefwerk, verlaat je het college (ten vroegste om 11.15 u.) onmiddellijk en ga je naar huis. Wie al te lang op bus of trein moet wachten, kan op de grote speelplaats maar NIET op de kleine speelplaats terecht.
 • In geval van een mondeling examen, maakt de leerkracht concrete afspraken (lokaal + uurrooster) met de leerlingen in kwestie.
 • Externen begeven zich om geen enkele reden naar het internaat tijdens de proefwerkenperiode. Alle leerlingen (ook de internen) houden zich aan het schoolreglement en gebruiken hun smartphone dus NIET op de speelplaats.

FIETSEN:

 • Je plaats jouw fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus. Deze zal gedurende de proefwerkperiode geopend zijn van 7.45 u. tot 12.20 u.
 • Belangrijk: ook in de fietsenstalling doe je jouw fiets op slot!
 • Wie zich inschreef voor de namiddagstudie, plaatst zijn/haar fiets in het fietsenrek op de binnenkoer aan de dienstingang (aluminium poort ter hoogte van de Sint-Martinuskerk).

SPEELPLAATS:

 • Wanneer je klaar bent met een examen en je krijgt de toestemming van de toezichthoudende leerkracht om naar de speelplaats te gaan, dan blijf je niet in de gangen rondhangen: je begeeft je meteen naar de grote speelplaats.
 • Balspelen zijn verboden tijdens de examens, dit om geluidsoverlast voor de leerlingen die nog examens hebben te vermijden.

NAMIDDAGSTUDIE:

 • Leerlingen die op het college blijven voor de namiddagstudie, voorzien zelf in hun lunchpakket. Tijdens de middagpauze kan het lunchpakket genuttigd worden in de warme refter. Ten laatste om 13.00 u. melden de leerlingen die deelnemen aan de middagstudie zich aan het studielokaal. Kijk er aandachtig de mededelingen aan de prefectuur op na om te weten in welk lokaal de namiddagstudie zal doorgaan.
 • Deze leerlingen plaatsen hun fiets in het fietsenrek op de binnenkoer aan de dienstingang (zie supra).

Praktische schikkingen voor de derde graad

EXAMENS:

 • Op de eerste dag van de examenperiode breng je een lege kaft met harde flappen mee om op de bank te plaatsen. Deze kaft blijft in de klas tot het einde van de examenperiode.
 • Elke klas/deelklas heeft schriftelijk proefwerk in het eigen klaslokaal tenzij anders gecommuniceerd. Kijk de communicatie van mevr. Lippens hier aandachtig op na.
 • Raadpleeg iedere dag de officiële examenroosters voor vak en uur van de volgende dag (website/nieuwsbrief/scherm aan de prefectuur).
 • Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die in je locker.
 • Het aanvangsuur van het proefwerk kan 08.25 u., 09.20 u. of 10.25 u. zijn. Wie mag wanneer afgeven:
  – Wie om 08.30 u. voor 1 examen (van 4 lesuren) begint, blijft minstens tot 11.15 u.
  – Wie 2 examens/examendelen heeft, blijft voor het eerste examen minstens tot 9.30 u. en ten laatste tot 10.10 u. Men herbegint om 10.25 u. tot minstens 11.25 u. en eindigt ten laatste om 12.05 u. (ook op woensdag).
  – Wie om 9.20 u. voor 1 examen begint, blijft minstens tot 11.15 u.
  – Wie om 10.25 u. voor 1 examen begint, blijft minstens tot 11.25 u. en eindigt ten laatste om 12.05 u. (ook op woensdag).

Het is dus mogelijk dat de leerlingen in de klas naast jou langer of korter werken dan jijzelf. Het uur van afgeven en doorgaan hangt af van het starttijdstip, de duur van jouw examen(s) en het aantal examens op die dag. Je respecteert te allen tijde de instructies van de toezichthoudende leerkracht en gaat niet in discussie over het tijdstip van doorgaan.

 • Je bent steeds uiterlijk 10 minuten voor de start van het proefwerk aanwezig op het college. Bij het belsignaal om 8.25 u., 9.20 u. of 10.25 u. gaat elke leerling naar zijn/haar examenlokaal.
 • Zoals eerder gecommuniceerd is er voor de leerlingen van de derde graad geen ochtendstudie. Wij vragen jou om niet te vroeg naar de school te komen.
 • Tussen twee proefwerkdelen mag je de school niet verlaten. Wanneer je klaar bent met het proefwerk, verlaat je het college (ten vroegste om 11.15 u.) onmiddellijk en ga je naar huis. Wie al te lang op bus of trein moet wachten, kan op de grote speelplaats maar NIET op de kleine speelplaats terecht.
 • In geval van een mondeling examen, maakt de leerkracht concrete afspraken (lokaal + uurrooster) met de leerlingen in kwestie.
 • Externen begeven zich om geen enkele reden naar het internaat tijdens de proefwerkenperiode. Alle leerlingen (ook de internen) houden zich aan het schoolreglement en gebruiken hun smartphone dus NIET op de speelplaats.

FIETSEN:

 • Je plaats jouw fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus. Deze zal gedurende de proefwerkperiode geopend zijn van 7.45 u. tot 12.20 u.
 • Belangrijk: ook in de fietsenstalling doe je jouw fiets op slot!
 • Wie zich inschreef voor de namiddagstudie, plaatst zijn/haar fiets in het fietsenrek op de binnenkoer aan de dienstingang (aluminium poort ter hoogte van de Sint-Martinuskerk).

SPEELPLAATS:

 • Wanneer je klaar bent met een examen en je krijgt de toestemming van de toezichthoudende leerkracht om naar de speelplaats te gaan, dan blijf je niet in de gangen rondhangen: je begeeft je meteen naar de grote speelplaats.
 • Balspelen zijn verboden tijdens de examens, dit om geluidsoverlast voor de leerlingen die nog examens hebben te vermijden.

NAMIDDAGSTUDIE:

 • Leerlingen die op het college blijven voor de namiddagstudie, voorzien zelf in hun lunchpakket. Tijdens de middagpauze kan het lunchpakket genuttigd worden in de warme refter. Ten laatste om 13.00 u. melden de leerlingen die deelnemen aan de middagstudie zich aan het studielokaal. Kijk er aandachtig de mededelingen aan de prefectuur op na om te weten in welk lokaal de namiddagstudie zal doorgaan.
 • Deze leerlingen plaatsen hun fiets in het fietsenrek op de binnenkoer aan de dienstingang (zie supra).

4. Middagmaal tijdens de examens

Tijdens de examens brengen niet-internen hun lunchpakket mee naar school. Zij kunnen dit nuttigen op de speelplaats of in de warme refter. Er zijn geen belegde broodjes beschikbaar en er zal ook geen warme maaltijd beschikbaar zijn.

image_pdfimage_print
Scroll naar top