Praktische info schooljaar 2021-2022

Communicatie met ouders

Focus

Voor meer informatie i.v.m. de organisatie van de school, de maandkalender, nieuws e.d. verwijzen we graag naar FOCUS, onze digitale nieuwsbrief. FOCUS ontvangt u één keer per maand behalve in de maand mei. Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief kan via dit inschrijvingsformulier.

Het Smartschool co-account

Toegang ouders tot Smartschool

Bij het begin van het schooljaar ontvingen alle leerlingen een account voor het digitale schoolplatform Smartschool.
Als gebruikersnaam geeft u dezelfde gebruikersnaam als die van uw zoon of dochter in (naamvoornaam), als wachtwoord voert u de unieke code in die u begin september per brief heeft ontvangen. Aanmelden met de tweede co-account kan met dezelfde gebruikersnaam, het wachtwoord is dan echter de tweede code die u per brief heeft ontvangen. U kunt deze wachtwoorden te allen tijde wijzigen.
Mocht u enige hinder ondervinden, dan kunt u contact opnemen met onze ICT-coördinator, dhr. Helmut Moortgat (helmut.moortgat@sjcaalst.be).
U kunt via Smartschool de online schoolagenda consulteren, de resultaten van taken en toetsen opvolgen, het groeirapport bekijken en gebruik maken van de berichtenmodule. Indien u meerdere kinderen heeft op het college, dan kunt u de verschillende co-accounts aan elkaar koppelen.

Resultaten van taken en toetsen op Smartschool

De leerkracht maakt de resultaten van taken en toetsen voor de leerlingen zichtbaar in het “Skore puntenboekje” op Smartschool. Hij doet dit weliswaar niet noodzakelijk meteen na de correctie van de taak of toets. 48 uur nadat de leerkracht zijn resultaten zichtbaar heeft gemaakt, zijn ze ook voor de ouders zichtbaar in het “Skore puntenboekje”.
Hoe kunt u de resultaten van uw zoon of dochter consulteren?

  • U meldt zich aan op Smartschool.
  • In de rechterkolom “Administratie” klikt u op “Skore puntenboekje”.
  • In de linkerkolom kiest u voor (Evaluaties)

We willen meteen ook uw aandacht vestigen op het feit dat het belangrijk is om ook steeds de gecorrigeerde toets of taak met uw kind te bekijken. De afspraken hieromtrent kunt u hierboven onder de rubriek “Map voor persoonlijk werk en overhoringen (PWO-mappen)” lezen.
U kunt er ook voor kiezen om geen meldingen te ontvangen wanneer het resultaat van een overhoring/taak zichtbaar wordt gezet. Hiervoor klikt u op MELDINGEN (rechts bovenaan) en nadien op INSTELLINGEN. Op deze pagina kunt u trouwens alle meldingen beheren (bv. wanneer u meldingen krijgt en waarvoor).

Het groeirapport

Om de opvolging van de resultaten van uw zoon of dochter nog makkelijker te maken, bieden wij op Smartschool naast het maandrapport ook een groeirapport aan.

Dit groeirapport geeft voor elk vak het resultaat voor dagelijks werk (DW) – en voor moderne talen ook voor de vaardigheden/taaltaken – op basis van alle taken en toetsen die de leerling heeft afgelegd vanaf begin september tot op het ogenblik waarop u het groeirapport raadpleegt. Zo heeft u steeds een correcte weergave van de gemaakte evolutie. Leerlingen/ouders kunnen het groeirapport permanent bekijken vanaf vrijdag 8 oktober 2021.

Hoe kunt u het groeirapport consulteren?

  • U meldt zich aan op Smartschool.
  • In de rechterkolom “Administratie” klikt u op “Skore puntenboekje”.
  • Vervolgens heeft u in de linkerkolom de keuze tussen  (Start) en  (Evaluaties) en (Rapporten). U klikt op  (Rapporten) en bovenaan in het midden op GroeirapportLLN.

Berichten sturen via het co-account

De ouders van onze leerlingen beschikken allemaal over een Smartschool co-account. Via dit account kunt u eenvoudig berichten sturen naar leraren, klasgenoten van uw zoon/dochter, maar ook naar andere ouders. U stuurt dan een bericht van uw co-account naar een andere co-account. U vindt een bepaalde klas makkelijk terug door te klikken op het groene plusje naast het veld waar u de naam van de geadresseerde moet invoeren. Wanneer u dan op een bepaalde klas klikt, kunt u een individuele leerling selecteren en een bericht sturen naar zijn/haar account of naar de co-account van vader/moeder.
We vragen de ouders om niet bij elk minder resultaat meteen een bericht te sturen naar de leerkrachten. Smartschool verlaagt heel erg de drempel om een leraar te contacteren, waardoor de leraren overstelpt dreigen te raken door berichten. Gelieve alleen contact op te nemen bij een ernstig probleem (van welke aard ook). De leraren worden niet verondersteld tijdens het weekend e-mails of Smartschoolberichten te beantwoorden.

De Smartschool APP

De Smartschool app is speciaal ontwikkeld voor leerlingen, leerkrachten én ouders. De app is geoptimaliseerd voor zowel telefoons als tablets. Dankzij de push notificaties bent u altijd op de hoogte van uw nieuwe berichten. De Smartschool App is beschikbaar voor iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), Android smartphones/tablets en voor Windows.
U vindt er de berichtenmodule en u kunt er het puntenboek (evaluaties en rapporten) en de schoolagenda van uw zoon/dochter consulteren. Het grote voordeel van de app is dat u zich niet steeds hoeft aan te melden: u doet dit één keer en nadien volstaat het om op het icoontje te tikken om toegang te hebben tot de verschillende modules.


Toelichting bij het rapport

De rapporten vermelden voor elk vak een cijfer op een maximum van 10 punten. Het heeft betrekking op het geheel van het ‘dagelijks werk’ (vooral de grote overhoringen, maar ook de dagelijkse lesoverhoringen, persoonlijk werk, lestaken, vaardigheden).
Het cijfer voor het vak L.O. is een synthese van de evaluatiecijfers voor twee rubrieken: persoonsdoelen en bewegingsdoelen.

Eerste graad

In het eerste en het tweede jaar wordt op het einde van elk semester een algemeen cijfer ‘dagelijks werk’ (DW) gegeven op een maximum dat over het algemeen overeenkomt met 3/5 van het totale aantal punten voor dat vak. 2/5 van het vaktotaal wordt besteed aan de syntheseproeven (SY), die op het einde van elk semester plaatsvinden.
Voor elk vak is er een syntheseproef, behalve voor de vakken ICT, mens & samenleving, muziek, beeld, L.O., techniek, het vak ‘moderne talen’ (in MTW) en het vak ‘wetenschappen’ (in MTW en SP). Voor deze vakken is er enkel gespreide evaluatie (dagelijks werk).
In de eerste graad beogen we een evolutieve evaluatie door aan het eerste semester slechts een aandeel van 40% toe te kennen van het jaartotaal. De prestaties van het tweede semester tellen voor 60% van het jaartotaal. Dit moet resulteren in een correct studieadvies naar het volgende schooljaar toe.

 Samengevat:

Tweede graad

In het derde en het vierde jaar staat op het einde van het semester de helft van de punten op dagelijks werk (DW), de andere helft op examens. Voor Economie en Maatschappij, ICT, L.O. en M.O., alsook voor kunstbeschouwing (3HUWE), is er geen examen (EX), enkel gespreide evaluatie.
Samengevat:

Derde graad

In het vijfde en zesde jaar wordt 1/3 van de punten aan dagelijks werk (DW) besteed, 2/3 aan de examens (EX). Voor esthetica en L.O. is er geen examen, enkel gespreide evaluatie.
Samengevat:

Boekenlijsten schooljaar 2021-2022

Dagorde

De dagorde voor de reguliere lesdagen kunt u hier vinden.

Maaltijden

Tijdens de middagpauze zijn volgende opties mogelijk om te eten op het college:

  • Een warme maaltijd nuttigen in de warme refter.
  • Eigen lunchpakket en drankje meebrengen van thuis. Er kan in de Ponderosa soep bekomen worden voor 0,50 EUR. (Registratie van de aankoop via de barcode op de leerlingenkaart. Afrekening volgt op schoolrekening.)
  • Een belegd broodje aankopen in de warme refter. De kostprijs bedraagt 2,50 EUR per broodje inclusief een kom soep. (Registratie van de aankoop via de barcode op de leerlingenkaart. Afrekening volgt op schoolrekening.)

Let op: op het college kunnen er geen dranken aangekocht worden. De leerlingen kunnen gratis plat water krijgen in de refter. 

Wij vragen aan de leerlingen om de leerlingenkaart van schooljaar 2020-2021 van bij het begin van het schooljaar elke dag bij te hebben. Zo kunnen wij de aanwezigheidscontrole van de warme maaltijden uitvoeren en kunnen we de aankoop van soep of belegde broodjes vlot registreren.

Leerlingen van het eerste jaar en leerlingen die nieuw zijn op het college zullen een tijdelijke leerlingenkaart ontvangen met hierop hun naam en hun persoonlijke barcode.
Leerlingen die niet meer in het bezit zijn van hun leerlingenkaart van het college, zullen zeker een maaltijd, soep of belegd broodje kunnen bekomen. Een studiemeester zal de naam en klas van deze leerlingen vragen, zodat een correcte registratie kan gebeuren.
In de loop van de maand oktober zullen alle leerlingen een nieuwe leerlingenkaart ontvangen.

Avondstudie

Leerlingen die zich willen verzekeren van een regelmatige studietijd of die de wachttijd vóór ze vervoer naar huis hebben, nuttig willen besteden, kunnen iedere volle lesdag (ook op vrijdag) terecht in de opvangstudie van 16.15 u. tot 17.00 u. of de avondstudie van 16.15 u. tot 17.30 u. of van 16.15 u. tot 18.00 u.
Er zal avondstudie zijn vanaf donderdag 2 september.
Enkel bij bepaalde door de school georganiseerde activiteiten, zoals sportdag, studiereizen is er uitzonderlijk geen avondstudie en ook op woensdag is er geen studie!
Om uw zoon/dochter in te schrijven, gebruikt u het enquêteformulier op Smartschool. U logt in met uw co-account, klikt op Enquête, vervolgens op inschrijving avondstudie en beantwoordt de vragen. U kan deze enquête invullen tot en met vrijdag 10 september 2021.
De keuze die u bij het begin van het schooljaar maakt betreffende de avondstudie, geldt in principe voor het gehele schooljaar. Veranderingen die in de loop van het schooljaar om ernstige redenen noodzakelijk blijken, worden schriftelijk geregeld met de adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.

Klasrijen

Tot zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn, vormen we klasrijen alvorens we ons naar het lokaal begeven. Elke klas krijgt een vaste plaats op de speelplaats toegewezen. Volg steeds de instructies van leerkrachten en studiemeesters-opvoeders.

Fietsenstalling

De leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus (Klapstraat). Dit kan elke dag tussen 07.45 u. en 08.25 u. Na schooltijd zal deze poort open zijn tot 16.25 u.
In het verleden werden er reeds meerdere malen fietsen gestolen in de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat. Het is o.a. daarom ten stelligste verboden om fietsen te plaatsen in de rekken ter hoogte van de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat.

De leerlingen die in de studie blijven, ’s middags naar huis gaan eten of een naschoolse activiteit bijwonen, stallen hun fiets aan de dienstingang achter de aluminiumpoort rechtover de Sint-Martinuskerk. Zij verlaten vervolgens de dienstingang via dezelfde weg en betreden het college via de leerlingeningang Pontstraat 11. Niemand mag via de keuken het collegegebouw betreden.
Leerlingen komen niet zelf met de wagen of per bromfiets naar het college, tenzij ze wegens de grote afstand (min. 10 km) daartoe toestemming kregen van de pedagogisch adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.

Sport- en gymkledij

Elke leerling moet voor L.O. beschikken over het standaard gympak, te verkrijgen via het college. De leerlingen brengen dit gymgerief mee bij de eerste L.O.-les. Voor leerlingen die een nieuw gympak nodig hebben, krijgen de kans om dit online te bestellen (instructies volgen). Leerlingen die hun gympak nog niet ontvangen hebben, nemen voorlopig in eigen sportkledij (T-shirt en short) deel aan de L.O.-les.
Effen witte sokken en (overwegend) witte sportschoenen koopt men elders.
Dit gympak kan na de L.O.-les opgeborgen worden in de kast die aan de klas is toegewezen of in een persoonlijke locker. Alles moet onuitwisbaar met de volledige familienaam getekend zijn (kan eenvoudig met stift geschreven worden op het witte lintje in shirt en broek). We dringen er ook op aan dat na een wasbeurt het gympak opnieuw in orde is tegen de eerstvolgende LO – les en niet blijft rondslingeren in klassen, aan de kapstokken in de gangen of op de speelplaatsen.
Tijdens de zwemlessen dragen we een aansluitende zwembroek of badpak (geen strandshort of (sportbikini). In het collegezwembad is een latex badmuts verplicht. Het zwemgerief neem je na elke zwemles mee naar huis.
Voor vrij te kiezen training, zwemmen en naschoolse sport voorziet men andere kledij.

Bijdrageregeling

image_pdfimage_print
Scroll naar top